Brooke Kelly

collage
collage

11x14 collage

collage
collage

8x12 collage

canvas
canvas

12x16 canvas

canvas
canvas

11x14 canvas

canvas
canvas

12x16 canvas

canvas
canvas

12x16 canvas

canvas
canvas

12x16 canvas

canvas
canvas

12x16 canvas

fish
fish

9*11 mixed media fabric canvas

neon
neon

10*10 canvas

clothing canvas
clothing canvas

11*14 canvas

lines
lines

16*20 acrylic canvas

paint chip
paint chip

paint chip mixed media

tape canvas
tape canvas

16*20 acrylic canvas

canvas
canvas

16*20 mixed media canvas

acrylic canvas
acrylic canvas

acrylic canvas

acrylic canvas
acrylic canvas

acrylic canvas

mug
mug

mug